Home > Ondernemen > Flex B.V.

Flex B.V.

Flexibilisering van de regelgeving

Per 1 oktober 2012 zal het nieuwe B.V.-recht in werking treden. Hiermee zal het Nederlandse B.V.-recht ingrijpend worden gewijzigd. De nieuwe wetgeving biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel de startende als de gevestigde ondernemer door de flexibilisering van de regelgeving.

Wat wordt er bedoeld met de flexibilisering van het B.V. recht?

De nieuwe wetgeving biedt ondernemers meer ruimte en vrijheid bij de inrichting van hun B.V. De nieuwe wet staat meer dan onder het oude recht toe dat statuten volledig op maat gemaakt worden. Zo kunnen de statuten voorzien in stemrechtloze aandelen of winstrechtloze aandelen en kunnen in de statuten nader te noemen aandeelhouders de eigen bestuurders en/of commissarissen benoemen. Ook kunnen ondernemers zelf de mate bepalen waarin de overdracht van aandelen in de B.V. beperkt wordt. Ondernemers kunnen zelf bepalen of zij wel of geen blokkeringsregeling wensen op te nemen.

Waarom is het eenvoudiger om een B.V. op te richten?

Na de eerdere afschaffing van de ministeriele verklaring van geen bezwaar wordt met de invoering van de Flex B.V. ook de verplichting tot het storten van een minimumkapitaal van € 18.000 afgeschaft. Daarmee komt de ook de bankverklaring inhoudende dat er ten minste € 18.000,00 gestort is als vereiste voor de oprichting van een B.V. te vervallen.

Indien u bij de oprichting van een B.V. een bestaande onderneming (eenmanszaak, V.O.F./maatschaps-aandeel) wenst in te brengen is naar het nieuwe recht niet langer meer een accountantsverklaring vereist. Wel dient er in dat geval nog steeds een beschrijving van de in te brengen onderneming/goederen te worden opgesteld. De oprichting dient nog steeds bij notariële akte te geschieden.

Moet ik de statuten van mijn B.V. aanpassen? Zijn mijn statuten nog up-to-date?

In veel gevallen heeft de nieuwe wetgeving directe werking vanaf 1 oktober. Bestaande B.V.’s worden geregeerd door het nieuwe recht. Omdat het nieuwe B.V.-recht veel flexibiliteit kent, zullen in veel gevallen de bestaande statuten binnen de wettelijke regeling vallen en is er in die gevallen niet altijd noodzaak om de statuten te wijzigen. Het kan ook zijn dat ten aanzien van een bepaald onderwerp de huidige statutaire regels van uw B.V. strenger zijn dan de wettelijke regels. Dit kan u eventueel in de toekomst in de weg zitten. Uiteraard kunnen wij u adviseren wat de specifieke gevolgen van de invoering van de Flex B.V. voor uw onderneming is en u aanbevelingen doen voor de mogelijkheden die het nieuwe B.V.-recht voor u zou kunnen bieden.

Heeft mijn B.V. nog een aandelenkapitaal van € 18.000 nodig?

Doordat het wettelijk minimumkapitaal van € 18.000,00 zal worden afgeschaft is het niet in alle gevallen noodzakelijk om een aandelenkapitaal van € 18.000,00 aan te houden. Er kan worden gedacht aan vereenvoudigde terugbetaling van het in het verleden door u gestorte aandelenkapitaal. Uiteraard kunnen wij u adviseren ter zake van de mogelijkheden om (een gedeelte van) het aandelenkapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen (kapitaalvermindering). Lees verder...

Verandert er iets op het gebied van aansprakelijk voor mij als directeur van een B.V.?

De beperkte aansprakelijkheid blijft in hoofdlijnen gehandhaafd. Echter een van de wijzingen die de Flex B.V. met zich mee brengt houdt in dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de directeur van de B.V., ter zake van onttrekkingen van geld aan de B.V. (dividenduitkering en kapitaalvermindering) ook in de wet zijn vastgelegd. De wetgever heeft verantwoordelijkheid neergelegd bij de directeur om te beoordelen of het mogelijk is om tot uitkering over te gaan. Dit kan alleen als er voldoende geld in de B.V. aanwezig is. Indien de directie kan voorzien dat als gevolg van een uitkering de B.V. niet meer haar opeisbare schulden zal kunnen blijven voldoen, is de uitkering niet toegestaan. Indien de directie de uitkering toch goedkeurt zal zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het tekort.

Contactpersonen

Hans Doorduyn, Ronald Krol en Arnout van de Beek.

Eenvoudig 18.000 euro uit uw B.V. halen. JHD verzorgt dit in 5 stappen.

Stel vrijblijvend uw vraag, wij helpen graag.

Bedrijfsnaam:
Naam:*
Telefoonnummer:*
E-mail:*
Reactie:*
* = verplicht veld